Prezentarea programului

Agentia pentru Dezvoltare Regionala Bucuresti-Ilfov (ADRBI) este o organizatie neguvernamentala, non profit, cu personalitate juridica, de utilitate publica, infiintata in anul 1999, care functioneaza in baza Legii 315/2004 privind dezvoltarea regionala in Romania.

 

Activitatea de baza a ADRBI o reprezinta oferirea de servicii specifice catre administratia publica locala si sectorul privat, in scopul dezvoltarii Regiunii Bucuresti-Ilfov.

 

De cand si-a inceput activitatea si pana in prezent ADRBI a implementat mai multe programe destinate dezvoltarii socio-economice a Regiunii Bucuresti-Ilfov. Acestea au fost: programul Phare – Coeziune Economica si Sociala, Programul Operational Regional 2007-2013 si unele programe finantate de Guvernul Romaniei.

 

Agentia este Organism Intermediar pentru Programul Operational Regional (REGIO) 2014-2020 la nivelul Regiunii Bucuresti-Ilfov si indeplineste atribuţiile şi responsabilităţile legate de implementarea Regio, pe baza unui management adecvat, a principiilor transparentei şi parteneriatului, în conformitate cu prevederile „Acordului Cadru privind Implementarea Programului Operational Regional 2014-2020 in Romania” semnat cu  Autoritatea de Management – Ministerul  Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene, procedurilor interne şi legislaţiei naţionale şi comunitare relevante.

 

REGIO 2014-2020 este unul dintre programele prin care România poate accesa fondurile europene structurale și de investiții provenite din Fondul European pentru Dezvoltare Regională (FEDR), în actuala perioada de programare si are ca obiectiv general creșterea competitivității economice și îmbunătăţirea condițiilor de viață ale comunităților locale și regionale, prin sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri, infrastructurii și serviciilor, pentru dezvoltarea durabilă a regiunilor, astfel încât acestea să își poată gestiona în mod eficient resursele și să își valorifice potențialul de inovare și de asimilare a progresului tehnologic.

Acest obiectiv este tradus în 11 axe prioritare (plus o axă de asistență tehnică), care au în total o alocare estimată de 8,25 miliarde euro, din care 6,7 miliarde de euro reprezintă sprijinul UE, prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională (FEDR), iar 1,5 miliarde de euro – contribuția națională.

 

Alocarea financiară orientativă pentru POR în regiunea Bucureşti-Ilfov este de 431.812.677 euro, din care FEDR 342.808.513 euro şi contribuţia naţională 89.004.164 euro, conform anexei la Decizia nr. 71/13.10.2017 a Comitetului de Monitorizare a Programului Operaţional Regional 2014-2020, privind aprobarea modificării alocărilor regionale.

 

Regiunea Bucuresti-Ilfov, singura regiune mai dezvoltata din Romania, beneficiaza de fonduri de finantare pentru 5 din cele 11 axe. Acestea sunt:

 • Axa prioritara 3 – Sprijinirea  tranziției către o economie cu emisii scăzute de  carbon
 • Axa prioritara 5 – Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural
 • Axa prioritara 6 – Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională și locală
 • Axa prioritara 9 – Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban
 • Axa prioritara 10 – Îmbunătățirea infrastructurii educaționale

Axa prioritara 3

Sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii scazute de carbon

Protecţia mediului si cresterea eficientei energetice reprezinta obiective importante pentru Uniunea Europeană.

 

Această axă finanteaza investiții pentru creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuinte, a clădirilor publice si a sistemelor de iluminat public. De asemenea se finanteaza investițiile din proiectele  aprobate in cadrul Planului de mobilitate urbana durabila a regiunii Bucuresti-Ilfov care au scopul de a  reduce emisiile de carbon în mediul urban.

Suma alocata Axei 3 din POR 2014-2020, pentru regiunea Bucuresti-Ilfov este de 299,99 milioane Euro.

 

Beneficiarii eligibili ai Axei prioritare 3 sunt Autoritatile Publice Locale din mediul urban.

Prioritatea de Investitii 3.1

Sprijinirea eficientei energetice, a gestionarii inteligente a energiei si a utilizarii energiei din surse regenerabile in infrastructurile publice, inclusiv in cladirile publice, si in sectorul locuintelor

Tipuri de investitii

 • Lucrari de reabilitare termica si crestere a eficientei energetice pentru cladiri rezidentiale

 • Lucrari de reabilitare termica si crestere a eficientei energetice pentru cladiri publice

 • Cresterea eficientei energetice a sistemelor de iluminat public

Beneficiari

 • Autoritatile publice locale

 • Autoritatile publice centrale

 • Autoritatile si institutiile publice subordonate acestora.

In cazul regiunii Bucuresti Ilfov, Primaria Municipiului Bucuresti este beneficiar al acestei prioritati de investitii sau Primaria Municipiului Bucuresti in parteneriat cu primariile din localitatile apartinand judetului Ilfov.

 

Proiectele care vor fi astfel finantate trebuie sa apartina Planului de Mobilitate Urbana Durabila al regiunii Bucuresti Ilfov.

 

Acestea vor solutiona o parte dintre problemele care fac din Bucuresti un oras cu multe blocaje in trafic.

Prioritatea de Investitii 3.2

Promovarea strategiilor de reducere a emisiilor de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritoriu, in particular zone urbane, inclusiv promovarea planurilor sustenabile de mobilitate urbana si a unor masuri relevante pentru atenuarea adaptarilor

Tipuri de investitii

 • Investiții destinate îmbunătățirii transportului public urban de călători

  • Achiziționarea de material rulant (tramvaie),
  • Modernizarea materialului rulant existent (tramvaie)
  • Achiziționarea de troleibuze
  • Achiziționarea de autobuze
  • Construirea/modernizarea /reabilitarea /extinderea traseelor de transport public electric
  • Construirea/modernizarea/reabilitarea depourilor/autobazelor aferente transportului public local/zonal de călători, inclusiv infrastructura tehnică aferentă
  • Construirea și modernizarea stațiilor de transport public de călători (tramvai, troleibuz, auto
  • Crearea/extinderea/modernizarea sistemelor de bilete integrate pentru călători („e-bilete” sau „e-ticketing”)
  • Construirea/modernizarea/extinderea de benzi dedicate, folosite exclusiv pentru mijloacele de transport public de călători
 • Investiții destinate transportului electric și nemotorizat

  • Achiziționarea și instalarea punctelor de reîncărcare a autovehiculelor electrice și electrice hibride
  • Construirea/ modernizarea/extinderea pistelor/ traseelor pentru biciclete
  • Crearea/modernizarea/extinderea sistemelor de închiriere de biciclete (sisteme de tip „bike-sharing”, „bike-rental”
  • Construirea/modernizarea/extinderea de zone și trasee pietonale
 • Alte investiții destinate reducerii emisiilor de CO2 în zona urbană

  • Crearea/modernizarea/extinderea sistemelor de management al traficului, inclusiv a sistemului de monitorizare video, precum și a altor sisteme de transport inteligente (STI)
  • Construirea/modernizarea/reabilitarea infrastructurii rutiere utilizate prioritar de transportul public urban de călători, în vederea reducerii emisiilor de echivalent CO2 din transportul rutier (pentru străzile urbane de categoriile 3 şi 4)
  • Plantarea de aliniamente de arbori și arbuști
  • Realizarea parcărilor de transfer de tip „park and ride”

Axa prioritară 5

Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural

Prioritatea de investiţii PI 5.1

Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului cultural

Beneficiari

 • Unităţi administrativ-teritoriale, inclusiv sectoarele Municipiului Bucureşti

 • Autorităţi ale administraţiei publice centrale

 • Unităţi de cult, definite conform Legii nr. 489/2006 privind libertatea religioasă şi regimul juridic al cultelor

 • ONG–uri

 • Parteneriate între aceste entități

Tipuri de investitii

 • Restaurarea, consolidarea, protecţia şi conservarea monumentelor istorice

 • Restaurarea, protecţia, conservarea picturilor interioare, frescelor, picturilor murale exterioare, stucaturilor şi iconostasului

 • Restaurarea şi remodelarea plasticii faţadelor

 • Dotări interioare (instalaţii, echipamente şi dotări pentru asigurarea condiţiilor de climatizare, siguranţă la foc, antiefracţie)

 • Dotări pentru expunerea şi protecţia patrimoniului cultural mobil şi imobil

 • Activități de marketing și promovare turistică a obiectivului restaurat, inclusiv de informare publică cu privire a intenţia de a implementa proiectul

 • Activităţi pentru digitizarea obiectivului restaurat în cadrul proiectului

Alocarea regiunii Bucureşti-Ilfov este de 26,06 mil. Euro

Prioritatea de investiţii PI 5.2

Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban, revitalizării orașelor, reducerii poluării aerului și promovării măsurilor de reducere a zgomotului

Beneficiari

 • Unitățile administrativ teritoriale din mediul urban, precum și Municipiul București

 • Parteneriate între unitățile administrativ teritoriale menționate anterior și UAT județ

Tipuri de investitii

 • Demolarea clădirilor situate pe terenurile supuse intervențiilor

 • Defrișarea vegetației existente și salubrizarea terenului

 • Acțiuni de modelare a terenului

 • Amenajare de spații verzi (plantarea cu plante perene/gazonarea suprafețelor, inclusiv plantare cu arbori și arbuști)

 • Achiziția și montarea elementelor constructive de tipul foișoare, pergole, grilaje, grupuri sanitare, spaţii pentru întreţinere/vestiare, scene etc.

 • Realizarea de alei pietonale, piste pentru bicicliști, crearea trotuarelor

 • Dotari cu mobilier urban (bănci, coșuri de gunoi,toalete ecologice, suporturi biciclete, imprejmuire etc)

 • Realizarea sistemului de iluminat și/sau de irigații pe terenul supus intervenției

 • Realizarea sistemelor de supraveghere video si/sau Wi-Fi în spațiile publice

 • Inlocuirea și/sau racordarea la utilități publice a terenului obiect al investiției

 • Modernizarea străzilor urbane ce asigură accesul direct către terenurile supuse intervenției în limita a maxim 15% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile

 • Crearea de facilități pentru recreere pe terenurile amenajate (ex. zone speciale pentru sport, locuri de joacă pentru copii, etc.)

Alocarea regiunii Bucureşti-Ilfov este de 13,89 mil. Euro

Axa prioritară 6

Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională

Obiectivul specific  îl reprezintă cresterea gradului de accesibilitate a zonelor rurale si urbane situate în proximitatea retelei TEN-T prin  modernizarea drumurilor judetene.

Pentru apelul dedicat regiunii mai dezvoltate, București- Ilfov, valoarea eligibilă maximă a proiectului nu poate depăși 13,3 milioane Euro, corelat cu alocarea regiunii.

 

Beneficiarii vor asigura din bugetele proprii o cofinanțare de minim 2% din valoarea cheltuielilor eligibile.

 

Potenţialii beneficiari sunt unitatile administrativ teritoriale, in calitate de administrator al infrastructurii de transport rutier de interes judeţean, respectiv Consiliul Judetean Ilfov pentru regiunea Bucuresti-Ilfov.

Finaţarea prin Regio poate fi acordata pentru: modernizarea, construcţia, reabilitarea reţelei de drumuri judetene, realizare de sensuri giratorii, a unor variante de ocolire sau a unor pasaje şi noduri rutiere.

 

Sunt incluse la finanţare şi investitii destinate sigurantei rutiere dar şi perdele forestiere sau parapeţi de protecţie.

Axa prioritară 9

Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban

Potenţiali beneficiari sunt  parteneriate (grup de acțiune locală) între: reprezentanţi ai autorității publice locale, ai instituţiilor, ai mediului de afaceri local, ai societăţii civile, ai zonei urbane marginalizate selectate pentru intervenție.

 

Intervenţiile din cadrul acestei priorităţi de investiţii sunt menite să contribuie la reducerea numărului persoanelor aflate în risc de sărăcie și excluziune socială, prin implementarea de măsuri integrate, cu accent pe comunitățile marginalizate. Măsurile planificate vor contribui, în principal, la îndeplinirea obiectivului-ţintă asumat în cadrul PNR, acela de reducere cu 580.000 a numărului persoanelor expuse riscului de sărăcie şi excluziune socială până în 2020, precum și la obiectivele asumate în domeniile ocupării forţei de muncă, educaţiei şi al sănătăţii.

 

De aceea, intervenţiile din cadrul acestei priorităţi de investiţii vor fi aplicate în mod integrat (dezvoltarea infrastructurii susținută de măsuri de creștere a capacității umane prin dezvoltarea de măsuri de tip FSE). Intervenţiile susţinute în cadrul acestei priorităţi vor beneficia de sprijin din POR (Axa 9 – Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban) şi din PO CU (AP 5 – Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunităţii), fiind puse în aplicare conform metodologiei stabilite la nivelul celor două programe operaționale pentru această axă prioritară.

Sprijinul pentru infrastructură pentru comunitățile care utilizează instrumentul CLLD va fi acordat din POR în cazul zonelor urbane având o populație de peste 20.000 locuitori.

 

Grupurile  ţintă vizate în contextul acestui obiectiv specific vor fi, în mod similar abordării PO CU, cu prioritate: persoane expuse riscului de sărăcie (femeile, tinerii, persoanele din familii cu venituri reduse, persoanele fără adăpost, persoanele vârstnice şi persoanele cu dizabilităţi aflate în situaţii de dependenţă sau în risc de excluziune socială, copiii aflaţi în situaţii de risc etc.), precum şi persoanele care suferă de forme de dependență (alcool, substanțe interzise etc), victimele violenței domestice, ale traficului de ființe umane și persoanele private de libertate și aflate în perioada de probațiune, precum şi persoanele defavorizate aparínând etniei rome.

Axa prioritară 10

Îmbunătăţirea infrastructurii educaţionale

În Regiunea Bucureşti-Ilfov se remarcă o mare nevoie de investiţii în infrastructura educaţională fiind singura regiune în care va exista o creştere a populaţiei de vârstă şcolară: grupa de vârsta 0-14 ani va creşte cu 25 % până în 2020 faţă de 2010, iar grupa de vârstă 0-3 ani va creşte cu 17% până în 2020 comparativ cu 2010. Se remarcă astfel o presiune asupra tuturor tipurilor de infrastructuri educaţionale.

 

De asemenea Regiunea Bucureşti-Ilfov este şi cel mai mare centru universitar din România având în vedere că o treime din instituţiile de învăţământ superior sunt localizate în această regiune.

 

Priorităţile de investitii pentru axa 10 vizeaza Investiţiile în educaţie, şi  formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competenţe şi învăţare pe tot parcursul vieţii prin dezvoltarea. Această prioritate s-a materializat în urmatoarele  obiective specifice:

 

Obiectivele Specifice 10.1 a si b
Creşterea gradului de participare la nivelul educaţiei timpurii şi învăţământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului – creşe/grădiniţe şi şcoli.

 

Obiectiv Specific 10.2
Creşterea gradului de participare la învăţământul profesional şi tehnic şi învăţare pe tot parcursul vieţii

Solicitanţii eligibili pentru obiectivele specifice 10.1a, 10.1b si 10.2 pot fi unităţi administrativ-teritoriale, instituţii ale administraţiei publice locale si parteneriate intre aceste entităţi, care pot realiza investiţii de tipul: lucrări de construcţie, lucrări de reabilitare, lucrări de modernizare si activităţi de extindere, dotare.

 

Obiectiv Specific 10.3
Creşterea relevanţei învăţământului terţiar universitar in relaţie cu piaţa forţei de muncă şi sectoarele economice competitive

 

Solicitanţii eligibili pot fi instituţiile de învăţământ superior de stat. În cadrul apelului de proiecte pe acest obiectiv  se vor finanţa proiecte care prevăd lucrări de reabilitare/modernizarea şi/sau activităţi de extinderea/echipare a infrastructurii educaţionale universitare.

 

Alocarea financiara naţională pentru aceasta axa prioritara este de peste 352 milioane euro, din care Regiunii Bucureşti-Ilfov ii revine putin peste 15% – 53,19 milioane euro.

Implementare

Implementarea Programului Operational Regional la nivelul regiunii, in calitate de Organism Intermediar, presupune:

 • acordarea de sprijin potentialilor beneficiari, inclusiv prin realizarea de sesiuni de informare in cadrul structurilor specializate organizate in acest sens, prin campanii de informare la nivel regional, precum si prin furnizarea altor informatii solicitate de catre acestia, in scopul dezvoltarii proiectelor finantabile prin POR;
 • primirea si inregistrarea solicitarile de finantare, conform procedurii relevante si evaluarea cererile de finantare din punct de vedere administrativ si al eligibilitatii;
 • verificarea proiectelor la fata locului, intocmirea si transmiterea catre Autoritatea de Management a contractelor de finantare aferente acestor proiecte, in vederea avizarii/semnarii; monitorizarea implementarii proiectelor aprobate; primirea si verificarea cererilor de rambursare de la beneficiari.

Aceste activitatii sunt realizate de urmatoarele departamente din cadrul ADR BI:

 

Informare, comunicare si promovare prin DPRI

 

Promovarea Regio 2014-2020.adrbi.ro :

 • formular online de inregistrare la evenimente
 • informatii la zi privind stadiul implementarii proiectelor
 • formular de solicitare informatii
 • newsletter ( cu optiunea de abonare gratuita)
 • manual de identitate vizuala

 

 • Furnizarea de informatii Regio la biroul de informare, tel: 021.313.80.99
 • Consilierea beneficiarilor cu privire la regulile de identitate vizuala Regio
 • Organizarea de evenimente
 • Crearea si diseminarea materialelor de informare si promovare Regio

 

Sprijin pentru dezvoltare proiecte si elaborare strategii prin DPPMPP

 

 • Elaborarea documentelor strategice si a Planului de Dezvoltare Regionala 2014-2020
 • Sprijin pentru autoritatile publice locale in identificarea si dezvoltarea portofoliului de proiecte eligibile pentru finantare Regio si a initiativelor de elaborare de strategii si planuri de dezvoltare locale

Evaluare, selectie si contractare proiecte prin DESC

 

 • Verificarea conformitatii administrative si a eligibilitatii cererilor de finantare
 • Organizarea sesiunilor de evaluare tehnico-financiara realizate de echipe de evaluatori independenti contractati de AMPOR
 • Verificarea conformitatii proiectelor tehnice pentru proiecte vizand lucrari de constructie
 • Verificarea la fata locului in vederea contractarii proiectelor Regio
 • Intocmirea si transmiterea catre AMPOR in vederea avizarii si semnarii  contractelor de finantare Regio

 

Monitorizare proiecte prin DMP

 

 • Monitorizarea implementarii proiectelor cu finantare Regio
 • Sprijinirea beneficiarilor in derularea contractelor, prin consiliere privind intocmirea rapoartelor de progres si a cererilor de rambursare
 • Raportari periodice transmise catre AMPOR privind stadiul implementarii  Regio

 

Verificare proiecte prin DVP

 

 • Verificarea executarii efective a lucrarilor si a achizitiilor de bunuri si servicii
 • Verificarea respectarii prevederilor legale privind eligibilitatea cheltuielilor
 • Verificarea aplicarii procedurilor de achizitie publica in conformitate cu legislatia in vigoare

 

Asistenta tehnica

 

Organismul Intermediar din cadrul ADRBI primeste finantare Regio prin axa 12 Asistenta tehnica pentru:

 

 • Sprijinirea implementarii eficiente Regio prin indeplinirea corespunzatoare a atributiilor delegate de catre AMPOR
 • Sprijinirea activitatilor de informare si publicitate in vederea cresterii nivelului de constientizare si transparenta privind finantarea Regio: organizarea de evenimente si realizare de materiale si produse de informare si promovare

Contact

Director General
Dan Nicula
e-mail: dan.nicula@adrbi.ro

 

Responsabil Implementare POR
Director Genral Adjunct
Emilia Balalau
e-mail: emilia.balalau@adrbi.ro

 

Biroul de informare Regio
Simana Curpan, Expert, Departamentul Promovare Regionala si Investitii
Tel: 021.313.80.99
Fax: 021.315.96.65
E-mail: helpdesk@adrbi.ro

Sprijin pentru Dezvoltarea de Proiecte
Gina Paun, Sef Departament Planificare, Programare, Monitorizare si Portofoliu de Proiecte
Tel: 021.315.96.59/113
e-mail: gina.paun@adrbi.ro

 

Implementare si Monitorizare Proiecte
Simona Banaru, Sef Departament Monitorizare Proiecte
Tel: 021.315.96.59/138
e-mail: simona.banaru@adrbi.ro

 

Relatii publice si relatii cu mass media
Claudia Ionescu, Sef  Departamentul Promovare Regionala si Investitii
e-mail: claudia.ionescu@adrbi.ro

 

Adresa
Str. Mihai Eminescu nr 163, sector 2, Bucuresti
Tel: 021.315.96.59
Fax: 021.315.96.65
e-mail: contact@adrbi.ro